اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

نویسندگان

مدیریت استراتژیک

چکیده

در آزمایشی استفاده از سطوح مختلف رنگدانه در جیرههای حاوی منابع مختلف چربی با و بدون آنزیم (گریندازیم جی پی 15000) بر رنگ زرده تخممرغ و عملکرد مرغان تخمگذار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل 3×2×3 انجام گرفت،که شامل3 سطح رنگدانه، 2 سطح آنزیم و 3 منبع چربی بود. کلیة جیرههای غذایی از نظر درصد پروتئین خام و انرژی، یکسان در نظر گرفته شدند. این آزمایش دارای 18 گروه آزمایشی و سه تکرار برای هر گروه آزمایشی بود و در هر تکرار از شش قطعه مرغ تخمگذار سویه هایلاین W36 استفاده شد. جیرههای آزمایشی شامل سه جیره پایه بر اساس روغن آفتابگردان، پیه و اسیدچرب با و بدون آنزیم و سه سطح رنگدانه (صفر میلیگرم در کیلوگرم رنگدانه قرمز و زرد، 1100 میلیگرم در کیلوگرم رنگدانه قرمز همراه با 125 میلیگرم در کیلوگرم رنگدانه زرد، 1500 میلیگرم در کیلوگرم رنگدانه قرمز همراه با 225 میلیگرم در کیلوگرم رنگدانه زرد) بود. ثبت مقادیر صفات مختلف با توجه به نوع آن صفت بطور روزانه و یا به صورت دورهای انجام گرفته و در پایان دوره آزمایش جهت تعیین میزان کلسترول خون و کلسترول تخممرغ از هر گروه آزمایشی سه قطعه مرغ و سه عدد تخممرغ بطور تصادفی انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که درصد تولید، میانگین وزن تخممرغ و ضریب تبدیل غذایی بطور معنیداری تحت تاثیر سطوح رنگدانه، آنزیم و منبع چربی قرار نگرفت. اثرات نوع چربی برای میزان کلسترول خون معنیدار بودبطوریکه اسید چرب با میانگین 46/146 میلی گرم در دسی لیتر و پیه با میانگین 78/ 188 میلی گرم در دسی لیتر به ترتیب کمترین و بیشترین میزان کلسترول را ایجاد کردند (05/0< P). اثر اصلی منبع چربی بر میزان کلسترول زرده معنیدار شد (05/0< P). بطوریکه پیه با میانگین 65/5 میلی گرم در گرم و آفتابگردان با میانگین 85/6 میلی گرم در گرم به ترتیب کمترین و بیشترین میزان کلسترول زرده را ایجاد کردند. نتایج حاصله ازاثر اصلی رنگدانه تاثیر معنیداری بر رنگ زرده در هفته اول نشان داد (05/0< P). سطح دو و سه رنگدانه با میانگین درجه 667/10 و سطح صفر رنگدانه با میانگین درجه 33/3 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر رنگ زرده گذاشتند . اثر اصلی آنزیم بر رنگ زرده معنیدار نبود، در حالیکه اثر اصلی چربی بر رنگ زرده معنیدار بود (05/0< P). پیه با میانگین درجه 06/9 و اسید چرب با میانگین درجه 28/8 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر رنگ زرده گذاشتند.

کلیدواژه‌ها