مجله علوم کشاورزی ایران (JIJAS) - واژه نامه اختصاصی