نویسنده = ������������ �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

امیدرضا روستاپور؛ برات قبادیان؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ قاسم فخرپور