رابطه راندمان برنج سفید سالم(HRY ) با درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج در طی فرآیند خشک کردن

نویسندگان

چکیده

پس از تولید و فرآوری محصول برنج یکی از مسائل مهم تعیین راندمان برنج سفید سالم (HRY ) است.این راندمان برابر است با:نسبت وزنی دانه های سالم برنج سفید بدست آمده به شلتوک تبدیل شده.روش آزمایشگاهی متداول برای تعیین HRY نیاز به دستگاههای مخصوص و دقیق وقت گیر و هزینه بر است.هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده از درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج جهت تعیین راندمان برنج سفید سالم بود.برای تهیه نمونه های شلتوک با مقاومت خمشی و درصد ترک متفاوت از تیمارهای خشک کردن استفاده شد.نتایج نشان داد با افزایش درص شلتوک ترک خورده مقاومت خمشی برنج کاهش یافت که در نهایت منجر به کاهش HRY گردید.همچنین همبستگی منفی بالایی (0/98 = R ) میان راندمان برنج سفید سالم با درصد شلتوک ترک خورده و نیز همبستگی مثبت یا متوسط مقاومت خمشی شلتوک (0/98 =R ) وجود داشت.معادلات رگرسیون راندمان برنج سفید سالم با توجه به درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک محاسبه گردید.برآورد راندمان با اندازه گیری درصد شلتوک ترک خورده به علت سادگی هزینه کمتر و دقت مناسب ترجیح داده شد.

کلیدواژه‌ها