نویسنده = ������������������ ������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی


2. عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

عباس دهشیری؛ محمدرضا احمدی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی