عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی عکس العمل ارقام کلزا به رژیم های مختلف رطوبتی پنج رقم کلزای اصلاح شده در یک آزمایش مزرعه ای بر اساس طرح آماری کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی تحت تاثیر تیمار دور آبیاری در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت . دوره آبیاری بر اساس تبخیر از تشتک تبخیر به میزان 50 میلی متر‘80 میلی متر و 110 میلی متر تعیین گردید و مقدار آب در هر آبیاری برابر 80 درصد میزان تبخیر در نظر گرفته شد. دور آبیاری به عنوان عامل اصلی و رقم به عنوان عامل فرعی منظورگردید. قبل از هر آبیاری از خاک کرت ها نمونه برداری و میزان رطوبت آن تعیین شد و با استفاده از منحنی P.F خاک پتانسیل آب خاک تعیین گردید. تیمار آبیاری بر عملکرد دانه‘ درغلاف و عملکرد روغن اثر معنی داری نداشت . تیمار آبیاری مبتنی بر 80 میلی متر تبخیر با سه بارآبیاری از شروع رشد سریع ساقه تا رسیدن‘بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن را داشت . همچنین ارقام از نظر عملکرد دانه‘ تعداد غلاف در ساقه اصلی تعداد دانه در غلاف و وزن متوسط دانه و عملکرد روغن اختلاف معنی دارداشتند. در بین ارقام مورد بررسی رقم شیرالی بیشترین عملکرد دانه و روغن را تولید نمود. در دور آبیاری مبتنی بر 110 میلی متر ازتشک با دو بار آبیاری از شروع سریع ساقه تا رسیدن بیشترین عملکرد دانه از رقم های شیرالی و اویرکا به دست آمد و این دو رقم سازگاری خوبی در شرایط کمبود رطوبت ازخود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها