نویسنده = امیر پویان نژاد هاشمی
بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی


بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

حسن رحیمی؛ امیر پویان نژاد هاشمی


ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

حسن رحیمی؛ سیاوش تاتلاری؛ امیر پویان نژاد هاشمی