نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور

2-38، شماره 2، آذر 1387

محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علی طویلی؛ مرجان شفیع زاده نصرآبادی


2. تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه