نویسنده = ������������������������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پلی مورفیسم در جو با استفاده از روش STS-PCR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ تاکائوکوماتسودا


2. بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی