بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی کال زایی در جو،4ژنوتیپ دوردیفه و4ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دوهفته بعد از گرده افشانی،جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ واسکوگ کشت گردید. کالوس های حاصل تقریباً بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند. در این مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ها،درون ژنوتیپ ها(گیاه)درون گیاه(خوشه)وتاریخ کشت گیاه دهنده جنین در مزرعه وگلخانه برای صفات نسبت کالوس دهی،نسبت رشدی کالوس واندازه کالوس طی واکشتهای اول ودوم بررسی گردید. درتمام آزمایشات بالاترین نسبت کالوس دهی را رقم شش ردیفه زرجووکمترین نسبت را رقم دوردیفه گرکان 4 دارا بودند ژنوتیپ دوردیفه شماره17کلکسیون بالاترین اندازه کالوس ورقم زرجوکمترین اندازه را دارا بودند. ضمناً کالوس های تولیدی ژنوتیپ شماره17 کلکسیون عمدتاً جنین زا و کالوس های تولیدی زرجو عمدتاً غیر جنین زا بودند. خوشه اثر معنی داری در هیچکدام از صفات نشان نداد ولی گیاهان یک ژنوتیپ در بعضی از صفات اثرمعنی داری داشتند. تاریخ کشت در مزرعه نیز در صفات مطالعه شده تأثیر معنی داری نشان داد. بین صفات طی دو واکشت همبستگی کاملاً معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها