نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم