بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

نویسندگان

چکیده

اثرات آبستنی وشیردهی بر روی کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی بااستفاده از 64 رأس میش آبستن و شیرده و 21 رأس میش غیرآبستن در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد بررسی قرار گرفت.از تمام میشها در ابتدای دوره قوچ اندازی از ناحیه میانی پهلوی سمت راست نرسیده به پشت حیوان نمونه برداری شد.دومین و سومین نمونه برداری نیز به ترتیب اوایل زایمان و دو ماه بعد از زایش (دوره شیردهی)انجام گرفت.درضمن اثر جنس و سن نیز بر روی کمیت و کیفیت تولید پشم با استفاده از 28 رأس میش و 28 رأس گوسفند نریک تا چهارساله در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت.از قوچها در طی دو مرحله (مهر و اسفندماه)همانند میشها نمونه برداری انجام شد.نتایج آزمایش نشان داد که اثر آبستنی و شیردهی بر روی میزان رشد الیاف پشم معنی دار بود(01/0>P).بطوریکه میشهای آبستن و شیرده در مقایسه با میشهای غیرآبستن و غیرشیرده به ترتیب 29 و7/28 درصد پشم کمتری تولید کردند. قطر الیاف در میشهای غیرآبستن بطور معنی دار
(01/0>P) بیشتر از میشهای آبستن(8/29 میکرون در برابر9/26 میکرون)بود.میزان رشد پشم در جنس و سنین مختلف نیز متفاوت و از نظر آماری معنی دار بود.جنس نر در مقایسه با ماده الیاف بیشتر(05/0>P) و با قطر زیادتری (01/0>P) تولید کردند.همچنین قطر الیاف در گوسفندان چهارساله بیشترین (0/34 میکرون)و در گوسفندان یکساله کمترین (7/26میکرون)بود.

کلیدواژه‌ها