نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

فاختک طلیعی؛ عزیز الله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ محمدعلی دهقان


2. ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

سکینه شفاء الدین؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ مهران پات پور