نویسنده = ������������ ������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385

سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی


2. بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

سید محسن حسام زاده حجازی؛ حسن زینالی؛ ابوالقاسم حسن پور