نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373

محمود اخوت؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا کریمی روزبهانی؛ حیمد روحانی


2. بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1373

محموداخوت؛ قربانعلی حجارود؛ حمید روحانی؛ دوستمراد ظفری