نویسنده = سید محمد فخر طباطبایی
مطالعه سازگاری و ارزیابی عملکرد اسانس توده های بومی علف لیموی ایران

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

محمد حسین میرجلیلی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ رضا امید بیگی


تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میر معصومی؛ سید محمد فخر طباطبایی