نویسنده = حمداله کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

سعید فتح باهری؛ عزیز جوانشیر؛ حمداله کاظمی؛ سعید اهری‌زاد


2. مقاومت ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum L.) نسبت به تنش شوری در مراحل رویشی و زایشی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

علی بنده حق؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ عزیز جوانشیر