نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، آذر 1387

حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا


3. تعیین ضریب حساسیت گندم به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رویش در منطقة کرج

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

حسین اسدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حمید سیادت