بررسی فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی چند معادله در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی باران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر شیب بر فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی برخی معادله‌ها برای تخمین این نوع فرسایش، سه نوع خاک با خصوصیات متفاوت با استفاده از یک فلوم زهکش‌دار به ابعاد 1*1*1/0 متر در شیب‎های مختلف تحت اثر بارندگی با شدتهای مختلف قرار گرفت. شبیه‌سازی باران با استفاده از یک دستگاه شبیه‌ساز با نازل منفرد جارویی با میانگین قطر قطرات 5/1 میلیمتر انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نوع رابطه بین شیب با میزان فرسایش بین‌شیاری بستگی به شدت بارندگی و نوع خاک دارد. به عبارت دیگر بین سه عامل شیب، شدت بارندگی و نوع خاک برهمکنش متقابل وجود دارد. ارزیابی روابط پیشنهاد شده توسط مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری نشان داد که مدل مورد بررسی تمایل به بیش‌برآورد مقادیر کوچک و کم‌برآورد مقادیر بزرگ فرسایش خاک دارد.

کلیدواژه‌ها