نویسنده = محمد رسولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385

سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی