نویسنده = علی رضوانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان

2-38، شماره 2، آذر 1387

هرمز سلطانی؛ رضا پوررحیم؛ علی رضوانی؛ علیرضا کریمی روزبهانی