نویسنده = �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، آذر 1387

حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا