نویسنده = نوید قوی حسین زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای

2-38، شماره 2، آذر 1387

نوید قوی حسین زاده؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

2-38، شماره 2، آذر 1387

شیدا ورکوهی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ نوید قوی حسین زاده