نویسنده = محسن کافی
تعداد مقالات: 3
1. اصول ایمن سنجی در طراحی پارکها

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

محسن کافی؛ مرتضی عسکرزاده؛ سید امیر منصوری


2. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

امراله نبی گل؛ روح انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ محسن کافی