کلیدواژه‌ها = گندم آبی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نحوه مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه واجزاء آن در کشت مداوم گندم آبی

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

یحیی امام؛ منوچهر خردنام؛ محمدجعفری بحرانی؛ محمدتقی آساد؛ حسین غدیری


2. اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

علی خسروانی؛ سلیمان زارعیان؛ صادق افصلی نیا