کلیدواژه‌ها = پارامتر رداکس
بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین ترابی گل سفیدی؛ دکتر مصطفی کریمیان اقبال؛ دکتر محمود کلباسی