اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی

نویسندگان

چکیده

اثر مانداب شدن موقت خاک بر پ- هاش‘ پتانسیل وکاهش ومقدار قابل جذب آهن ومنگنز و تغییرات آنها پس از زهکشی ‘ در سه خاک آهکی منطقه اصفهان مطالعه شد. نمونه های خاک تحت پنج تیمار صفر‘ دو‘ چهار وشش ماه مانداب شدن قرار گرفتند و سپس خاکها زهکشی شده و در فواصل زمانی یک هفته ‘ دوماه و شش ماه ا زآنها نمونه برداری صورت گرفت. پتانسیل اکسایش وکاهش پ- هاش ومقدار آهن ومنگنز قابل جذب نمونه های خاک در طول مدت ماندابی و پس از زهکشی ‘ اندازه گیری شد. پارامتر رداکس و پتانسیل اکسایش وکاهش بصورت غیر خطی ودر سه مرحله در طول دوره ماندابی تغییر نمود. مرحله اول کاهش شدید در طی یک تا دو هفته‘ مرحله دوم کاهش کند در طی پنج تا شش هفته ومرحله سوم بدون کاهش در ده هفته ‘ پتانسیل اکسایش وکاهش در طی سه مرحله مذکور در حدود 370 میلی ولت کاهش یافت. پ-هاش هر سه خاک پس از مانداب شدن ابتدا با شیب زیاد (6/0 واحد در دوهفته) و سپس با شیب بسیار کم تا چهار یا پنج هفته کاهش نشان داد. با شروع دوره مانداب شدن خاک مقدار آهن قابل جذب هر سه خاک با شیب متفاوت تا هفته هشتم افزایش و سپس با شیب کم درهرسه خاک کاهش یافت. منگنز قابل جذب درهر سه خاک ابتدا با شیب تند تا دوهفته افزایش یافته و آنگاه با تغییرات مختصری ثابت ماند. مقدار آهن قابل جذب پس از زهکشی ارتباطی نداشت. مقدار منگنز قابل جذب پس از زهکشی درکلیه تیمارهای ماندابی نسبت به شاهد بالاتر بود ولی پس از گذشت دوماه به مقدار قابل توجهی کاهش نشان داد. مانداب شدن خاک باعث کاهش پارامتر رداکس . پتانسیل ‘ اکسایش وکاهش پ-هاش وهمزمان افزایش مقدار آهن ومنگنز قابل جذب خاک گردید. زهکشی خاک ماندابی با کاهش سریع درمنگنز قابل جذب وکاهش بسیار کند درمقدار آهن قابل جذب خاک همراه بود.

کلیدواژه‌ها