کلیدواژه‌ها = پروتئین خام
تعیین و مقایسه کیفیت علوفه پنج گونه مرتعی در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

حسین ازرانی؛ عباس احمدی؛ حسین آذرنیوند؛ علی‌اشرف جعفری


تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه