کلیدواژه‌ها = مدل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان


3. مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

فریبرز عباسی؛ محمدمحمودیان شوشتری؛ ابراهیم پذیرا