مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدل اینرسی صفر برای شبیه سازی مراحل مختلف آبیاری نواری وتخمین عوامل طراحی ارائه و معادلات آن با روش تفاضل های محدود به طریقه غیر صریح حل شده است. نتایج عددی مدل با داده های مزرعه ای و همچنین نتایج عددی مدلهای هیدرودینامیک باست و استرلکف مقایسه گردیده است. نتایج مقایسه بیانگر آن است که مدل ‘ زمانهای پیشروی ‘ پسروی وحجم آب نفوذ یافته را با دقت خوبی تخمین می زند. ولی حجم رواناب سطحی را اندکی کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می نماید . مدل نسبت به مدلهای باست و استرلکف بخصوص در فاز پسروی از دقت نسبتا بالاتری برخورداراست. این مدل ساده بوده وحافظه کمی از کامپیوتر را اشغال نموده وهمچنین زمان کمی برای اجرای آن مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها