کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

نوربخش ارزانیان؛ احمد عاشوری؛ حسن عسکری؛ غلامرضا رسولیان


بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385

نوازاله صاحبانی؛ علی روستایی؛ نجمه السادات هادوی