کلیدواژه‌ها = گندم بهاره
تعداد مقالات: 2
1. مقاومت ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum L.) نسبت به تنش شوری در مراحل رویشی و زایشی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

علی بنده حق؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ عزیز جوانشیر


2. اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

علی ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی