اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین توان سویه های بومی پسودوموناس فلورسنس در بهبود جذ ب عناصر غذایی توسط گندم انجام گرفت به این منظور در یک آزمایش گلخانه ای و بر اساس طرح RCBD گندم بهاره رقم مغان 1، با 40 سویه بومی پسودوموناس فلورسنس در 4 تکرار مایه زنی گردید هنگام برداشت گیاهان مایه زنی شده با 17 سویه که به لحاظ شاخص های رشد گندم پاسخ بهتری نشان داده بودند انتخاب شدند و غلظت عناصر غذایی شامل آهن روی منگنز فسفر و پتاسیم در اندام های هوایی آنها مورد سنجش رار گرفت دادههای آزمایش با استفاده از نرم افزار کامپیوتری MSTAT-C مورد تجزیه و تلحیل آمار ی قرار گرفتند بر اساس نتایج حاصل مایه زنی گیاه با سویه های مختلف پسودوموناس فلورسنس موجب بهبود جذب عناصر غذایی توسط گندم گردید ولی اثر کلی تیمارهای مایه زنی شده تنها برای غلظت آهن (0.01 > P) و منگنز 0/05> P به سطح معنی دار رسید سویه های B,B بالاترین غلظت و بیشترین مقدار جذب آهن را موجب شدند و بطور معنی دار (0/05> P) بر شاهد مایه زنی نشده برتری داشتند. عملکرد بیولوژیک بالاترین همبستگی معنی دار با مقدار جذب آهن (R=0/91) و پائین ترین همبستگی را با مقدار جذب پتاسیم (0/22=R) نشان داد

کلیدواژه‌ها