کلیدواژه‌ها = اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط اجزاء عملکرد تاپ کراس
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

محمود تورچی؛ عبدالمجید رضائی