بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری

نویسندگان

چکیده

در این مطاعله از 3072 رکورد صفات تولیدی مربوط به 1096 راس میش گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بختیاری واقع در استان چهار حال و بختیاری که از سال 1370 تا 1378 جمع آور یشده بود به منظور بررسی بازده بیولوژیک گوسفند بختیاری استفاده گردید میانگین حداققل مربعات و خطای معیار کل وزن تولید گرم بره متولد شده بازایهر کیلوگرم وزن بدن میش گرم بره متولد شده بازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی میش (وزن بدن) کل وزن شیر گیری گرم بره شیر گیری شده بازای هر کیلوگرم وزن بدن میش و گرم بره شیر گیری شده بازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی میش برای هر میش زایمان کرده به ترتیب 5/81+0/03، 0+102 ، 1+ 279 ، 0/12 + 31/96 ، 2+561 و 6+ 154 و برای هر میش تحت آمیزش به ترتیب 3% + 4/49 ، 1+77 ، 1+213 ، 0/35+ 22/63 ، 6+390 و 7+1075 بود اثر سال جفتگیری سن میش نوع زایش و جنس بره بر روی همه صفات مورد بررسی معنی دار بود (0/05 یا 0/01 >P) با افزایش سن میش عملکرد کل وزن تولد و شیر گیری افزایش یافته به طوری که در گروه سنی 5 سال به حداکثر رسیده و سپس کاهش می یابد در حالی که عملکرد سایر صفات برای گروه سنی 2 سال حداکثر و بعد از آن با افزایش سن کاهش می یابد عملکرد کلهی صفات مورد بررسی دو میش های دو قلو زا 41 تا 62 د رصد بالاتر از میشهای تک قلوزا بود ضریب وراثت پذیری مستقیم برای صفات مورد بررسی بازای هر میش زایمان کرده از 0/03+ 0/09 تا 0/04 +0/21 و بازای هر میش تحت آمیش از 0/03 +0/03 تا 0/03 + 0/13 و ضریب تکرار پذیری نیز به ترتیب از 0/17 تا 0/31 و از 0/09 تا 0/24 بر آورد گردید همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات مربوط به ل وزن تولد و صفات مربوط به کل وزن شیر گیری در حد کم تا متوسط در حالی که همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی گرم بره شیر گیری شده بازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی میش در هر زایمان و بازای هر میش تحت آمیزش با کل وزن شیر گیری بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها