دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 491، تیر 1381 
بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ رضا توکل افشاری


مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

علی اصغر زینانلو؛ علیرضا طلائی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمود عظیمی


اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

فرهاد کرمی؛ علیرضا طلائی؛ حسین لسانی؛ سعید رسول زاده