تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی

نویسندگان

چکیده

جهت مطالعه تنوع ژنتیکی پرانکنش جغرافیایی و تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی تعداد 576 نمونه لوبیایی معمولی (Phaseolus vulgaris L) در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی و پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند در این تحقیق 22 صفت کمی و مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت هر ژئوتیپ در یک خط 5 متری با فاصله خطوط یک متر با دو رقم شاهد (یاس و گلی) به ازاری هر 24 خط یکبار کشت گردید بررسی خصوصیات صفات مورد ارزیابی نشان داد که صفات تعداد بذر در بوته عملکرد دانه تک بوته وزن کل غلافها در بوته تعداد غلافهای پر در بوته تعداد کل غلافها در بوته عملکرد بیولوژیکی ارتفاع بوته و تعداد گره روی شاخه اصلی از تنوع خوبی برخوردارند. بر مبنای تجزیه خوشه ای نمونه ها در 7 گروه قرار گرفتند و بین تنوع ژنتیکی و انتشار جغرافیایی رابطه مشخصی وجود نداشت نتایج نشان دادند که وزن کل غلافها در بوته تعداد کل غلاف در بوته تعداد بذر در بوته تعدادگره روی شاخه اصلی وزن صد دانه ارتفاع بوته و شاخص برداشت بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد دانه دارا می باشند در تجزیه علیت برای عملکرد دانه صفات وزن کل غلاف و تعداد کل غلاف اثر مستقینم بالائی بر روی عملکرد داشتند ولی اثرات مستقیم عملکرد بیولوزیکی و تعداد بذر در بوته بر عملکرد ناچیز بود و بیشترین تاثیر آنها بر روی عملکرد در نتجیه اثر غیر مستقیم از طریق وزن کل غلاف بود . در تجزیه علیت برای وزن کل غلاف صفات تعداد کل غلاف با اثر مستقیم 79% بیشترین تاثیر را داشت و صفت شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف در نتیجه اثر غیر مستقیم از طریق تعداد کل غلاف بر وزن کل غلاف موثر بودند. در نهایت تجزیه همبستگی عملکرد بیولوژیکی نشان داد که تعداد گره روی شاخه اصلی با اثر مستقیم بالا در افزایش آن موثر است .

کلیدواژه‌ها