تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

تحقیقات آزمایشگاهی و صحرایی در زمینه آبشستگی اطراف پایه های مستقر در مجاری اصلیرودخانه ها در پنجاه سال گذشته منجر به ارائه روابط متعدد برای بر آورد حداکثر عمق حفره آبشستگی شده است . هر کدام از روابط یاد شده اثر پارامتر های محدودی را مورد بررسی قرار می دهد به همین دلیل بر آوردهای قابل اعتمادی ارائه نمی دهند. در این تحقیق با بهره گیری از معتبر ترین داده های جمع آوری شده در چند دهه گذشته امکان استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین میازن عمق آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور سیصد سری داده به کار گرفته شد داده ها به دو بخش تقسیم شده ا ند بخشی برای آموزش شبکه ها و بخش دیگری برای ارزیابی و مقایسه نتایج محاسبه شده با مشاهده شده به کار رفت نتایج این تحقیق نشان داد که برآورد های حاصل از شبکه تطابق بسیار مطلوبی با اندازه گیری ها دارد و از نتایج رگرسیون چند متغیره خطی هم بهتر بوده است همچنین آنالیز حساسیت بر روی پارامتر های موثر بر پدیده نشان داد که ا نحراف معیار هندسی ذرات بستر بیشترین تاثیر را بر نتایج داشته است و عوامل تاثیر گذار دیگر از قبیل سرعت جریان قطر متوسط ذرات قطر پایه و عمق جریان در مراتب بعدی قرار میگیرند .

کلیدواژه‌ها