بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی پینه زایی و باز زایی در ده ژنوتیپ کلزا ریز نمونه زیر لپه حاصل از گیاهچه های (دانه رست های) 6 روزه در محیط کشت MS همرا با 2 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA کشت گردید.ژئوتبپ Syn1 سریعتر از بقیه ژنوتیپ ها شروع به پنیه زایی کرد و بالاترین میزان پنیه زایی در ژنوتیپ PF7045/91 مشاهده گردید.پنیه های ژنوتیپ های Okapi , Colvert بزرگتر از بقیه بودند.واکشت قطعاتی از پینه های حاصل پینه زایی واندام زایی را به شدت در تمامی ژنوتیپ ها کاهش داد.پس از انتقال پینه ها به دو محیط باززایی با تنظیم کننده های رشدی متفاوت باززایی در ژنو تیپ Regent*Cobra بیشتر از بقیه ژنوتیپ ها بود.تجزیه آماری صفت حجم پینه تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپ ها و محیط کشت ها نشان داد اما تفاوت رویان زایی بدنی فقط در بین ژنوتیپ ها معنی دار بود.در تمامی مراحل ژنوتیپ SLM.046 هیچ واکنشی نسبت به کشت زیر لپه نشان نداد.در کشت همجوار ریز نمونه های مختلف از ژنوتیپ Colvert در محیط کشت MS تغییر یافته با حذف پیریدوکسین - HCI و نیکوتینیک اسید همرا با 0/4 میلی گرم در لیتر تیامین - HCI 2 میلی گرم در لیتر BAP و 0/2 میلی گرم در لیتر NAA ترکیب لپه - زیر لپه بهترین پاسخ را از نظر پینه زایی نشان داد و تمامی پینه های حاصل رویان زا بودند اما شاخه زایی فقط در کشت لپه مشاهده گردید.در این آزمایش هموراه کشت ریشه در جوار سایر ریز نمونه ها به شدت پینه زایی و تمایز پینه های حاصل از آنها را تحت تاثیر قرار داد احتمال می رود این اثر مربوط به وجود موادی اختصاصی در ریز نمونه های ریشه باشد.شناسایی این عوامل می تواند موجب تغییرات اپی ژنتیکی جهت دار در کشت های پینه ای گردد.

کلیدواژه‌ها