بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae

نویسندگان

چکیده

به منظور امکان استفاده از سن شکارگر orius albidipennis Reuter همراه با آفت کش های توصیه شده علیه آفات سبزی و جالیز آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) انجام شد اثرات جانبی آمیتراز هپتنوفوس پروپارژیت و مالاتیون با استفاده از روش آزمایشگاهی موسوم به Drum cell و بر اساس راهبرد سازمان بین المللی کنترل زیستی و تلفیقی جانوران و گیاهان زیان آور (IOBC) روی این شکارگر مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج این بررسی نشانداد که هپتنوفوس با 29/70% تلفات برای پوره سن چهارم بی زیان است در حالی که آمیتراز و پروپارژیت به ترتیب با 56/70 % و 43/20 % تلفات به عنوان کمی زیان آور تشخیص داده شد این نتایج همچنین نشان داد که مالاتیون با 100% مرگ و میر زیان آور شناخته می شود و بر اساس گروه بندی IOBC هپنتوفوس در گروه یک آمیتراز و پروپارژیت در گروه دو و مالاتیون در گروه چهار قرار گرفتند در آزمایش اثرت جانبی این آفت کش ها روی حشرات کامل دو آفت کش ها روی حشرات کامل دو آفت کش آمیتراز و مالاتیون با 100% مرگ و میر به عنوان زیان آور تشخیص داده شد و بنابراین در گروه دو جای گرفت همچنین نتایج این بررسی نشان داد که آفت کش های مذکور تاثیری روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمها نداشتند.

کلیدواژه‌ها