اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان)

نویسندگان

چکیده

محدودیت های عوامل تولدی وعدم استفاده صحیح از این عوامل در بخشهای تولیدی از جمله صنایع کوچک روستایی از عوامل هستند که مطالعه بهره وری را ضروری می سازد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی با انتساب حد مطلوب با 80 نفر از مدیران صنایع کوچک روستایی استان خراسان مصاحبه و پرسشنامه تکمیل شد به منظور محاسبه بهره ورزی واحد های فوق از رویکرد تابع تولدی و شاخصی استفاده شد . در بخش دیگر تحقیق عوامل موثر بر بهره وری صنایع مذکور بررسی شد بر اساس یافته های تقحیق بهره وری عوامل تولید (سرمایه نیروی کار مواد اولیه و انرژی) صنایع مزبور به ترتیب 0/587 ، 31856 هزار ریال 21/61 و 8/02 بودند و بهره وری کل عوامل تولید این واحد ها برابر 0/784 بود همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین بهره وری کل عوامل تولید در بین صنایع مورد مطالعه (سلولزی ، شیمیایی ، غذایی، فلزی، غیر فلزی و نساجی) تفاوت معنی داری با هم ندارند اما میانگین بهره وری عوامل تولید این صنایع اختلاف معنی داری با هم داشتند . در این تقحیق بین میانگین بهره وری عوامل نیروی کار انرژی و کل عوامل تولید واحد های خصوصی ودولتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما ملاحظه شد که بهره وری عامل سرمایه بخش خصوصی بیشتر از بهره وری آن در بخش عمومی و بر عکس بهره وری عامل مواد اولیه در بخش عمومی به طور معنی داری بالاتر از بهره وری آن در بخش خصوصی بود.

کلیدواژه‌ها