تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه

نویسندگان

چکیده

پرورش دهندگان گل و گیاه زینتی نیز مانند سایر کشاورزان اکثرا کار کاشت و برداشت گل را راسا و با اتکا به دانش بومی توسعه داده اند در کوران این کار بر اثر انجام آزمایش هایی از روی کنجکاوی و یا برای چاره جویی و انطباق و سازگاری با شرایط بهتر محیط تجاربی اندوخته و تجربیاتی که کسب کرده اند را به دیگران نیز انتقال داده اند در کوران چنین روندی عوامل ( سازه ها و متغیرها) متعددی تاثیر گذارند بهره گیری از دانش نوین زمانی امکان پذیر است که عوامل متعدد و در هم تنبنده ای از جمله ویژگی های شخصی مخاطب یا کاربر امکانات تولید فعالیت های ترویجی با هم در یک تابع غیر خطی ترویجی و آموزشی مدنظر قرار گیرند در این رابطه تحقیقی پیرامون عوامل تاثیر گذار بر تولید گل و گیاه انجام شده است بامید به اینکه از این طریق بتوان به توسعه و ترویج این فعالیت تولیدی کمک نمود تحقیق حاضر از نوع علی ارتباطی است که با روش تحلیل رگرسیون متباعد که خود در عمل متشکل از ترکیب رگرسیون های متعدد چند متغیر ی است انجام میشود رگرسیون چند متغیری روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه ای با 68 پرسش و 386 گزینه تهه و در محل کار حضورا با پرورش دهندگان منتخب به روش مصاحبه تکمیل شد چهل و یک نفر 5/3 در صد از افراد جامعه آ'اری به صورت سرشماری بعنوان افراد آموزش دیده و 82 نفر 10/6 در صد از 729 نفر آموزش ندیده به صورت تصادفی انتخاب گردیدند که جمعا 123 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند در این مطالعه روابط علی متغیرها از جمله سن محل تولد و سابقه گلکاری وتولید سالیانه گل شاخه ای و امثال آن بعنوا متغیرهای مستقل با تولید گل شاخه ای آپارتمانی و گلدانی نشا و بذر پیاز گل و سطح زیر کشت در فضای باز زیر پلاستیک در گلخانه شیشه ای و تنوع گل شاخه ای گیاه آپارتمانی و گلدانی و پیاز گل قلمه بذر و نشان به عنوان متغیرهای وابسته به قالب 11 معادله چند متغیری رگرسیونی مجز بررسی و تحلیل شد در نتیجه مشخص گردید که از 121 موقعیت ممکن برای نمایش وابستگی متغیرهای وابسته به متغیرهای مستقل فقط در 57 موقعیت ارتباط معنی دار بود که از آن 23 موقعیت مثبت و 44 مورد منفی بود در این میان عمده ترین متغیرها با بیشترین تعداد حضور در معادلات رگرسیون تعداد کارگر و سابقه اشتغال بودند اما صادرات گل و گیاه با بیشترین نفش مثبت عمده ترین عامل بازدارنده توسعه گل و گیاه بودند بر مبنای یافته ها با توه به حساسیت موضوع پیشنهادهایی در انتهای مقاله ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها