بررسی همبستگی ژنتیکی در صد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با تعداد 24 رقم و لاین سویا از گروه های رسیدگی مختلف در قالب طرح بلوک های کامل تصدفی با سه تکرار به منظور بررسی همبستگی ژنتیکی بین در صد روغن دانه و برخی صفات مهم زراعی در سال 1376 در ایستگاه عرافی محله مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی می نماید نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که صفات در صد پروتئین وزن صد دانه تعداد روز تا شروع گلدهی دوره پر شدن دانه و تعداد روز تا رسیدگی دارای همبستگی منفی و معنی دار و تعداد دانه در غلاف دارای همبستگی مثبت و معنی داری با در صد روغن در سطح احتمال 1% می باشند نتایج تجزیه علیت نشان داد که افزایش در صد روغن عمدتا در اثر کاهش در صد پروتئین می باشد صفات تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد روز تا رسیدن نیز به ترتیب دارای اثر مستقیم و منفی زیادی بر روی در صد روغن بودند نتایج این آزمایش نشان می دهد که در بین مواد مورد بررسی برای گزینش لاین های با در صد روغن دانه بالا لازم است که صفات در صد پروتئین و تعداد روز تا رسیدن در اولویت قرار گیرند و برای افزایش روغن لاین هایی انتخاب شوند که در صد پروتئین آنها کم و زودرس تر باشند.

کلیدواژه‌ها