الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

اینترنت یکی از مهمترین ابزارهای دسترسی به اطلاعات در عصر اطلاعات به شمار می رود این فناوری با گسترش سریع خود توانسته است علاوه بر کاربردهای شخصی در بعد آموزشی و پژوهشی نیز تحول ایجاد نماید و موجبات ارتقاء سطح دانش و توانایی دانشجویان و دانشگاهیان را از طریق دستیابی سریع و ارزان با اطلاعات و منابع علمی فراهم آورد در حال حضار از اینترنت به شکل های مختلف (پست الکترونیک تبادل مقاله های علمی صفحه های خانگی درسی اتصال به پایگاه های وب آ موزش الکترونیکی و ... ) در محیط های علمی ودانشگاه استفاده می شود هدف این تحقیق عبارت است از تعیین الگوی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی از شبکه اینترنت در ایران طرح این تحقیق از نوع مطالعات همبستگی (Correlational Research) است که برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است جامعه آ ماری تحقیق شامل 305 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 80- 79 در چهار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران شیراز و صنعتی اصفهان می باشد که حداقل 2 نیمسال تحصیلی را گذرانده اند ابزار تحقیق از لحاظ روایی ظاهری و محتوایی بر اساس نظر 20 نفر از متخصصان تنظیم و برای تعیین اعتبار پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی (Pilot Study) استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده (0/98 تا 0/77) مبین اعتبار مناسب آن برای گرد آوری داده ها بود برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است تحلیل داده ها با استفاده ازبرنامه نرم افزاری spss نسخه 10 انجام شد یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده دانشجویان از شبکه اینترنت با میزان مهارت استفاده از رایانه مقطع تحصیلی دانشکده محل تحصیل ساعات استفاده از رایانه تعداد آثار علمی وضعیت شغلی در سطح 0/1 در صد و با میزان تسلط به زبان انگلیسی رشته تحصیلی د رسطح 1 در صد و با میازن فعالیت پژوهشی محل تولد و داشتن رایانه شخصی در سطح 5 در صد رابطه دارد افزون بر این تحلیل رگرسیون نشان داد که با مدل آ ماری بدست آمده می توان از طریق متغیرهای مستقل حدود 53 در صد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها