مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

نویسندگان

چکیده

برای بررسی میزان سازگاری و تعیین بهترین گرده زای مناسب باری ارقام روغنی بلیدی ماری و مانزوانیلا در سالهای 1378 - 1376 تیمار های گرده افشانی بصورت گرده افشانی آزاد و دگر گرده افشانی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان دادکه کلیه ارقام مورد مطالعه دارای خود ناسازگاری می باشد اما درجه خود ناسازگاری تحت تاثیر عوامل رقم و سال می باشد در بررسی رشد لوله گرده به روش رنگ آمیزی با آنیلین آبی خود ناسازگاری موجود در زیتنون بصورت گامتوفیتیک تشخیص داده شد. در تلاقی متقابل بین بعضی از ارقام نیز ناسازگاری وجود داشت ولی این روابط بصورت متقابل نبود با توجه به شاخص سازگاری بهترنی گرده زا برای ارقام مورد مطالعه بر حسب اولویت به ترتیب زیر تعیین گردید 1- روغن زرد لچینو بلیدی روغنی و مانزانیلا ماری مانزانیلا ماری و زرد بلیدی ماری روغنی لچینو بلیدی و مانزنیلا مانزانیلا زرد ماری بلیدی و مانزانیلا.

کلیدواژه‌ها