مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک

نویسندگان

چکیده

در چند دهه گذشته تخمین متغیر های مکانی با استفاده از داده های همان متغیر کریجینگ و یا با بکارگیری اطلاعات متغیر های کمکی کولریجینگ مورد علاقه متخصصین علوم خاک بوده است با توجه به اهمیت آگاهی د رمورد غلظت کلر بعنوان یک عنصر ضروری و همینطور سمی (در غلظتهای بالا) و مشکلات و هزینه های مورد نیاز برای اندازه گیری آن یافتن راهکار یبرای تخمین آ ن سودمند می باشد مطالعه حاضر به منظور ارزیابی توانائی تخمین زن های کریجینگ و کولریجینگ با استفاده از اطلاعات مربوط به هدایت الکتریکی در بر آورد این متغیر در برخی از خاکهای منطقه رودشت اصفهان صورت گرفت 600 نمونه خاک بصورت منظم و در محل گره های شبکه ای مربعی با فواصل 100 متر از عمق 30-0 سانتیمتر برداشت گردید مقدار هدایت الکتریکی ECe در تمام نمونه ها و غلظت کلر د رنصف آنها اندازه گیری گردید علیرغم وجود تغییرات بسیار بالای دو متغیر در منطقه مورد مطالعه محاسبه نشانگر وجود همبستگی مکانی مناسب در مورد دو متغیر و در مقیاس مورد مطالعه می باشد هر دو تخمین زن کریجینگ و کولریجینگ تخمینهای قابل قبولی را از غلظت کلر ارائه نمودند لیکن استفاده از اطلاعات هدایت الکتریکی عصاره اشباع بعنوان متغیر ثانویه در کولریجینگ منجر به 38% کاهش در مقدار میانگین مجذورات خطای تخمین و در نتیجه افزایش ضریب همبستگی بنی داده های معیار و مقادیر تخمینی از 76% در کریجینگ به 90% د رکولریجینگ گردید لذا استفاده از کولریجینگ جهت بر آورد غلظت کلر محلول در خاک به منظور صرفه جوئی درهزینه های مورد نیاز برای تجزیه های شیمیایی و کسب دقت بالا د رتخمینهای بویژه در مواردی که میزان شوری خاک برای اهداف دیگر اندازه گیری می شود بسیار توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها