اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف فتولوژیکی رشد میوه بر صفات کمی و کیفی میوه هلو آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) در قالب طرح کرت های خرد شده با آرایش بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید چهار رقم (ردمون جی اچ هیل سفید مشهد سرخ و سفید مشهد) به عنوان عامل اصلی و پنج تیمار تنش رطوبتی (تنش در دوره اول رشد میوه تنش در دوره دوم تنش در دوره سوم تنش در دورههای اول و دوم و شاهد به عنوان عامل فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج نشان داد که تنش رطوبتی در دوره سوم رشد میوه به طور معنی داری متوسط وزن میوه اندازه میوه و مقدار آب میوه را کاهش میدهد در حالی که مقدار کل مواد جامد محلول میوه (TSS) و اسیدیته میوه افزایش می یابد تنش رطوبتی در دوره دوم رشد میوه (مرحله سخت شدن هسته) وزن میوه را با اختلاف معنی داری در سطح 1% نسبت به سایر تیمار ها افزایش داد.

کلیدواژه‌ها