مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

بیماری بلاست در اثر PyRICULARIA GRISEA SACC بوجود می آید به علت اپیدمی شدن هر ساله و خسارتی که به ارقام محلی وارد می نماید به عنوان مهمترنی بیماری برنج در شمال ایران محسوب می شود قارچکشهای زیادی برای کنترل آن در گذشته مورد آزمایش قرار گرفته است که قارچکش بنومیل به مدت چندین سال و قارچکش ادی فنفوس از سال 1355 تاکنون بطور مداوم استفاده می شوند در این بررسی برگها و خوشه های برنج از مزارع نقاط مختلف استان گیلان جمع آوری شده در آزمایشگاه و روی محیط غذایی PDA قارچ عامل بیماری به روش تک اسپور جداسازی گردید برای ارزیابی مقاومت جدایه های قارچ عامل بیماری به دو قارچکش مذکور قرصی به قطر 7 میلی متر روی محیط غذایی PDA حاوی 0/1 ، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر از ماده موثره بنومیل و 1، 10، 20، 30، 40... و 140 میلی گرم در لیتر از ماده موثره ادی فنفوس بطور جداگانه کشت گردید میزان بازداری از رشد رویشی در هر جدایه و EC50 قارچکشهای مذکور به فواصل 5 و 7 و 14 روز پس از کشت آنها روی محیط مذکور تعیین شد نتایج نشان داد که از 50 جدایه یک جدایه درغلظت 4 میلی گرم در مقابل بنومیل 8 و 2 جدایه بترتیب در غلظت های 80 و 140 میلی گرم در لیتر در مقابل ادی فنفوس مقاوم بودند EC50 قارچکش بنومیل بین 0/1 تا 0/6 و قارچکش ادی فنفوس بین 0/5 تا 30 میلی گرم در لیتر برای جدایه ها متغیر بود بر اساس توانایی رشد در غلظتهای مختلف ادی فنفوس همه جدایه ها در چهار گروه بشرح زیر طبقه بندی شدند.
1- حساس (10 میلی گرم در لیتر) 66% جدایه ها
2- نیمه حساس (40 میلی گرم در لیتر) 18% جدایه ها
3- نیمه مقاوم (80 میلی گرم در لیتر) 12% جدایه
4- مقاوم (140 میلی گرم در لیتر) جدایه ها

کلیدواژه‌ها