مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957

نویسندگان

چکیده

پاسخ ایمنی همورال به واکسیناسیون علیه ویروس مولد بیماری نیوکاسل( NDV ) و بورس عفونی(IBD ) و تاثیر تزریق لیپوپلی ساکارید( LPS ) سالمونلاتیفی موریوم بر ترکیب اسیدهای چرب کبدی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 تحت رژیم غذایی آزاد و یا محدود مورد مطالعه قرار گرفت.دویست و هفتاد و پنج قطعه جوجه گوشتی سویه 2000 (160 قطعه) و 1957 (157 قطعه) در یک روزگی بطور تصادفی بین 64 قفس تقسیم شدند بطوریکه نیمی از هر سویه از روز چهارم تحت محدودیت غذایی قرار گرفت (فاکتوریل 2*2 ) و در هفته های 1 تا 4 به ترتیب 76 - 70- 80- 90 درصد از میزان مصرف خوراک محاسبه شده در اختیار آنها گذاشته شد.به منظور تعیین تیتر آنتی بادی دو جوجه از هر قفس بطور تصادفی انتخاب و در روزهای 21 و 35 علیه IBD , NDV واکسینه و در روزهای 21- 35- و 42 از آنها خونگیری بعمل آمد.برای سنجش ترکیب اسیدهای چرب کبدی تعداد 6 قطعه جوجه از هر سویه و رژیم غذایی(24=N ) در روزهای 7- 14- 28 از قفسهای گروهی جدا و به قفسهای انفرادی با همان رژیم غذایی انتقال یافتند.تزریق LPS به 3 جوجه در هر گروه یکروز پیش از اتمام هر دوره آزمایش (روزهای 6-13-27و 41 ) انجام گردیدو 24 ساعت بعد از هر تزریق جوجه ها کشته ونمونه های کبدی جمع آوری شدند.تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه در سویه 1957 بیشتر از سویه 2000 بود(0/0001 = P ) ولی تیتر آنتی بادی علیه بورس عفونی تحت تاثیر سویه قرار نگرفت(0/05 P ) رژیم های غذایی تاثیری بر پاسخ ایمنی همورال نداشتند(0/05

کلیدواژه‌ها