تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تلاقی پذیری بین گونه های آژیلوپس و گندم نان در مرحله تلقیح پذیری(سازگاری پیش از لقاح) گونه های مختلف آژیلوپس شامل 5 نمونه Ae.tauschii یک نمونه Ae.umbellulata UU سه نمونه Ae.triumeialis CCUU دو نمونه Ae.colunnaris MMUU یک نمونه Ae.cylindrical DDMM به صورت متقابل باگندم T.aestivum AABBDD واریته های چاینیزاسپرینگ - ماهوتی- مهدوی و روشن تلاقی داده شدند.با استفاده از روش نجات رویان رویان بذرهای حاصل از تلاقی ها به محیط کشت انتقال یافته و بوته های هیبرید حاصل گردید.در میان هیبریدهای بین گونه ای حاصله ترکیب پذیری در مرحله پیش از لقاح و در مرحله تشکیل رویان بررسی گردید.از تلاقی گونه های Ae.columnaris Ae.tauschii Ae.triuncialis و Ae.umbellulata ا گندم نان واریته چاینیزاسپرینگ هیبریدهای بین گونه ای تولید شد.هنگامی که گونه آژیلوپس به عنوان والده ماده به کار برده شد درصد تشکیل بذر افزایش یافت.بهترین نتایج از تلاقی گونه های Ae.umbellulata,Ae.columnaris,Ae.triuncialis با گندم نان رویان بصورت طبیعی تمایز یافت بنابراین به نظر می رسد ژنوم U در تمایز طبیعی رویان های هیبرید نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها